sjfb.net
当前位置:首页 >> C语言 m=(A>B)?A :B ; >>

C语言 m=(A>B)?A :B ;

#include int main(){ int a, b, i, j; scanf ("%d%d", &a, &b); if (a > b){ t = a;a=b;b=t;//jiao huan } for (i = a; i = 2){//合法数 for (j = 2; j*j

1 输入三个数。 2 比较前两个,得到前两个中的较大值。 3 用较大值与第三个数比较,得到最大值。 4 输出。 代码如下: #include int main(){ int a,b,c,m; scanf("%d%d%d", &a,&b,&c);//输入三个数。 m = a>b?a:b; if(m

#include int main() { float a,b,c; scanf("%f%f%f",&a,&b,&c); if(a>0 && b>0 && c>0 && a+b>c && a+c>b && b+c>a) { if(a==b && b==c) { printf("等边三角形"); } else if(a==b || a==c || b==c) { printf("等腰三角形"); } else if(a*a+b*b=...

#include main( ) { int a,b,c,max; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if (a>b&&a>c) max=a; else if (b>a&&b>c) max=b; else if (c>a&&c>b) max=c; printf("max=%d\n",max); }

这个是短路的概念、 因为m=a>b这个为假的,所以值为0,0并且任何一个值都为假,所以电脑会跳过后面的语句。 所以n=c>d这条语句是没有做的。 所以表达式为0; 然而N的值没有改变 这个并且和或的关系的时候,会产生短路。

#include { int a; char grade; scanf("%d",&a); if(a100) printf("error\n"); if(a=85) grade='A'; else if(a=70) grade='B'; else if(a=60) grade='C'; else if(a=0) grade='D'; printf("%c\n",grade); return 0; }

我感觉至少是这个样子~ C语言stdio.h里面没有max的函数~ #include int max(int x,int y,int z); //函数声明 int main() { int a,b,c,m; scanf("%d %d %d",&a,&b,&c); m=max(a,b,c); printf("max= &d",m); return 0; } int max(int x,int y, int ...

if (a < b) // 保证a>b 上面这行程序中,"//" 后面的被当成了注释,所以实际有效的就只是 if (a < b) 这个判断

#include #include #include const float pi=3.14159; //c²=a²+b²-2abcosp //c=√(a²+b²-2abcosp) int main() { float a,b,c,p; scanf("%f%f%f",&a,&b,&p); float temp=(p/180)*pi; c=sqrt(a*a+b*b-2*a*b*cos(temp));...

不合法 > 操作符的级别比 = 要高 所以上边的表达式就相当于 a = (3>b) = 5 = 操作符是从右到左结合的,所以先执行的是 (3>b) = 5; 3>b 的结果不能做为一个左值,所以赋值是非法的 这个表达式编译会报错。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sjfb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com