sjfb.net
当前位置:首页 >> PAsCAl's triAnglE是杨辉三角形的意思吗? >>

PAsCAl's triAnglE是杨辉三角形的意思吗?

是杨辉三角早了!事实上,关于这个三角,最早提出是十一世纪时我国的北宋人贾宪在进行高次开方运算时提出的,故又有“贾宪三角”的称法;而十三世纪南宋数学家杨辉在他的《详解九章算法》里记载并保存了“贾宪三角”,而其影响却更广泛,故我国称它...

算是对了,也许程序运行超时了,尽量简洁一点。

杨辉三角形: 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1 1 7 21 35 35 21 7 1 杨辉三角形是在(a-b)的n次方展开式上用到的 (a-b)的n次方展开式的规则: 1、- + - +交替出现。 2、a的幂次逐渐递减。 3、b的幂次逐渐递增。 ...

program triangle; function yh(i, j: longint): longint; begin if (j = 1) or (j = i) then yh := 1 else yh := yh(i - 1, j - 1) + yh(i - 1, j); end; var n, i, j: integer; begin assign(input, 'triangle.in'); assign(output, 'triangle...

无非就计算杨辉三角所需要的数值,然后显示结果。 建议买本pascal的书从头学起。

Var a:array[1..13,1..13] of longint; i,j,n:longint; Begin readln(n); a[1,1]:=1; for i:=2 to n do Begin a[i,1]:=1; for j:=2 to i-1 do a[i,j]:=a[i-1,j]+a[i-1,j-1]; a[i,i]:=1; End; for i:=1 to n do Begin for j:=1 to 2*n-2*i do wri...

在编程中 输出杨慧三角全是这种形式,但是如果你非要金字塔,就输出的时候加判断 eg:for i:=1 to n dobegin for j:=1 to i do write(' ');end;这样不久解决了么

额.....好难啊

public class YH {public static void main(String agrs[]) {int a[5][5],i,j;for(i = 0;i < 5 ;i++){ for(j = 0;j < i;j++) { if(i == j || j == 1) a[i][j] = 1; else a[i][j] = a[i][j-1] + a[i-1][j-1]; System.out.print(a[i][j]); } Syste...

var a:array[1..200,1..200] of longint; i,j:integer; begin for i:=1 to 200 do begin a[i,1]:=1; a[i,i]:=1; end; for i:=3 to 200do for j:=2 to i-1 do a[i,j]:=a[i-1,j-1]+a[i-1,j]; readln(i,j); writeln(a[i,j]); end.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sjfb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com